The Underworld Production

We Move The World
Endless Possibility
Stacks Image 249
UWP มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนเชื่อมต่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งในระดับมหาชนไปจนถึงระดับปัจเจกชน ด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยที่จะสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการ ผนวกกับบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกให้เกิด ความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ
TV Industry
ในจํานวนประชากรกว่า 70 ล้านคน ในแต่ละวันทุก คนจะได้รับ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา ข้าราชการ นักธุรกิจ หรือแม้กระทั่งนักการเมือง แตกต่างกันกับสื่อสารมวลชน แขนงอื่น สัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนชนิดสุดท้ายที่ ทุก คนจะได้รับประสบการณ์อย่างไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันซักเท่า ไหร่ ดังนั้น การผลิตรายการโทรทัศน์ให้ได้มาตรฐานที่ดีเพียงพอ สําหรับคนทุกคน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใส่ใจในทุก ขั้น ทุก ตอนของสายการผลิต ซึ่ง UWP สามารถที่จะประกันได้ถึงความมีเสถียรภาพ ทั้งในแง่ของระยะเวลา ในการผลิต คุณภาพ และต้นทุนการผลิต
Corporate Video Presentation
UWP มีความชํานาญ ในการผลิต Video Presentation โดยทีมผู้ผลิตชั้นนําของประเทศ ที่ได้รับการ ยอมรับและมีประสบการณ์สูง ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่สะท้อน ถึงตัวตนขององค์กรต่อสายตาของบุคคลทั่วไป ภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้นได้จากการนําเสนอที่ดี การที่จะได้มาซึ่งการนําเสนอที่ดีนั้น จําเป็น ต้องอาศัยกลไก ทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อที่จะปะติด ปะต่อภาพ แนวความคิด วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวผ่านสื่อ Multimedia
Music Industry
การถ่ายทํา Music Video รวมไปถึงงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพลง เพื่อที่จะส่งต่อในทุกรายละเอียด ของทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น ความคมชัดของภาพหรือแม้แต่ คุณภาพของเสียง UWP มีความสามารถ เพียงพอที่จะตอบสนองในทุกความต้องการที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็น อย่างดี
Instructional Media
UWP ได้รับการไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทน ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนมาแล้วนานับชนิด ไม่ว่าจะเป็นสื่อการ เรียนการสอน ในรูปแบบภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั้ง ภาพสามมิติ ซึ่งความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หาได้มี เพียงการผลิตสื่อในรูปแบบ Vdo ไม่ หากแต่ยังมีสายการผลิต Software เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนเชิง Interactive โดยทีม วิศวกรมืออาชีพ ภาพใต้หลักการที่ว่า “Media Is A Frame Of The Perception”

ระบบการทํางานที่สมบูรณ์แบบ คือสิ่งที่ UWP ให้ความสําคัญเป็นส่ิงแรกเสมอมา เพื่อที่จะพัฒนาเเละนําพาชื่อเสียงองค์กรของลูกค้ามุ่งสู่เป้าหมาย เเละความสําเร็จ ดังท่ีได้วางแผนไว้ ดังนั้น UWP จึงแบ่ง ลักษณะการให้บริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังน้ี
Media Management
จากประสบการณ์และความสําเร็จกว่าทศวรรษ ทําให้ UWP ตระหนัก และมีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยม ถึงเรื่องการให้ความสําคัญ ในการจัดการสื่อทุกประเภท ได้แก่
• สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวัสดุบันทึก
• สื่อภาพยนต์
• วิทยุกระจายเสียง
• โทรทัศน์
• สื่อสารโทรคมนาคม
Internet and Website
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การบริหารสื่อให้เป็นสัดส่วน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย-ลงตัว ในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับสาร ผู้ส่งสาร และเจ้าของสื่อ คือสิ่งที่ UWP สามารถ จัดการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้น UWP ยังมีความเข้าใจใน เรื่องของการเอื้ออํานวยความสะดวกในการ สร้างสรรค์สื่อการตลาดที่มีคุณภาพ และการให้ความสําคัญกับมุมมอง และทัศนคติของเจ้า ของผลิตภัณท์ Creative หรือแม้กระท่ังกับ ผู้ผลิตสื่อเอง

ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นสาเหตุให้เรื่องของการบริหารจัดการสื่อ เป็นสิ่งที่ UWP ตระหนัก และให้ความสําคัญ อย่างยิ่งยวด ไม่น้อยไปกว่าเรื่องใด ๆ
Event / Expo Management
ด้วยปัจจัยสําคัญต่าง ๆ มากมาย ที่เป็นตัวบ่งชี้ ความสําเร็จของงานนิทรรศการไม่ว่าจะเป็น
• จุดประสงค์ของงานนิทรรศการ
• การวางแนวทางการแสดงนิทรรศการ
• การออกแบบ-จัดสร้างบูธแสดงสินค้า
• การแสดงต่าง ๆ ภายในงานนิทรรศการ
• การอํานวยความสะดวกให้กับแขกผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน ฯลฯ
• การจัดการบริหารพื้นที่
• หรือแม้กระท่ังข้อจํากัดด้านทรัพยากร

UWP มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะ ตอบสนองปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ควบคู่ ไปกับการวางแผน และสรรค์สร้างงานอย่าง ชาญฉลาด กระชับ มีขั้น มีตอนท่ีชัดเจน และมี มาตรฐานที่เทียบเท่าในระดับสากล ศักยภาพที่แท้จริงของ UWP น้ันหาได้ มีแค่การจัดการ หรือการบริหารไม่ หากแต่ยังมีความสามารถที่เกินคําว่าเพียงพอในการจัด สร้างคอนเสิร์ตต่าง ๆ หรือมหรสพใด ๆ ก็ตาม ตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ของการแสดง ไม่ว่างานนั้นจะมีขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ UWP มีความสามารถ ในการจัดหา-จัดการ ให้คําปรึกษา รวมไปถึงการวางระบบ เพื่อให้งานแสดงต่าง ๆ เป็น ไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์แบบได้ ซึ่งแน่นอนว่า ในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดสร้าง Concert นั้น จะต้องถูกบริหารจัดการ และ ตรวจสอบอย่างชาญฉลาด บนหลักข้อเท็จจริง ท่ีสมเหตุ สมผล

และด้วยสิ่งเหล่านี้เอง ที่จะเป็นเครื่องประกันในความมั่นใจว่า งานคอนเสิร์ต หรือการแสดงที่จะถูกจัดขึ้นนั้น จะต้องมีความเป็นมือ อาชีพ และลงตัวในทุก ๆ ด้าน ภายใต้การดําเนินการของ UWP